ลงทะเบียนหรือเปลี่ยนหน่วยบริการประจำสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มาใช้บริการที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา หรือศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

News & Announcement

ข่าว ประกาศ เรื่องแจ้ง

ลงทะเบียนหรือเปลี่ยนหน่วยบริการประจำสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มาใช้บริการที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา หรือศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา

Date : 8 September 2016

อย่าพลาด!! โอกาสดีๆ สำหรับพี่น้อง หมู่ ๗ (เกาะล้าน) ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

โรงพยาบาลเมืองพัทยา ขอเชิญชวนพี่น้องที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ 7 (เกาะล้าน) ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ที่มีสิทธิ มาลงทะเบียนหรือเปลี่ยนหน่วยบริการประจำสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มาใช้บริการ    ที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา หรือศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 ระหว่างเวลา 11.00 น. - 15.00 น ณ บริเวณศาลาชุมชน หมู่ 7 (เกาะล้าน) ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมในงาน

  • บริการลงทะเบียนใช้สิทธิ/เปลี่ยนหน่วยบริการ โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์สิทธิประโยชน์ ของโรงพยาบาลเมืองพัทยา
  • การวัดความดันโลหิต และให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโดยพยาบาลวิชาชีพ
  • การตรวจคัดกรองเบาหวานแบบ Screening Test

ผู้ที่สนใจลงทะเบียนหรือเปลี่ยนหน่วยบริการประจำสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้จัดเตรียมเอกสารของท่านเพื่อมาดำเนินการได้เลย ณ จุดบริการ

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

[หากเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) พร้อมสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง]

  • สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ขอมีชื่ออยู่ พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ

1. แบบคำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ/ขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำสามารถรับได้ที่โต๊ะให้บริการ

2. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ที่ไม่ได้เลือกโรงพยาบาลเมืองพัทยา หรือศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ จะต้องมีการสำรองจ่าย ในการใช้บริการทุกครั้ง ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุเท่านั้น