กิจกรรมรณรงค์การขึ้นทะเบียนสิทธิการรักษาพยาบาลประกันสุขภาพถ้วนหน้า หมู่ 7 (เกาะล้าน) | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ข่าว ประกาศ เรื่องแจ้ง

News & Announcement

กิจกรรมรณรงค์การขึ้นทะเบียนสิทธิการรักษาพยาบาลประกันสุขภาพถ้วนหน้า หมู่ 7 (เกาะล้าน)

Date : 4 May 2017

ขอเชิญชวนพี่น้องชาว หมู่ 7 (เกาะล้าน) ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ร่วมกิจกรรมรณรงค์การขึ้นทะเบียนสิทธิการรักษาพยาบาลประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการเปลี่ยนสิทธิการรักษาพยาบาลผู้ประกันตน (ประกันสังคม) โรงพยาบาลเมืองพัทยา ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 - 15.00 น ณ ศาลาชุมชน หมู่ 7 (เกาะล้าน) ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

พบกับกิจกรรมภายในงาน

  • การวัดความดันโลหิต และให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโดยพยาบาลวิชาชีพ
  • การตรวจคัดกรองเบาหวานแบบ Screening Test
  • เล่นเกมส์ พร้อมแจกของรางวัล
  • ให้คำแนะนำการบริการลงทะเบียนใช้สิทธิ/เปลี่ยนหน่วยบริการ โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์สิทธิประโยชน์ โรงพยาบาลเมืองพัทยา 

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบได้ดังต่อไปนี้

1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ใช้เอกสารดังนี้

  • สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ปกครอง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง] พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2) สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ขอมีชื่ออยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ

1) แบบคำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ/ขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ สามารถขอได้ที่เจ้าหน้าที่

2) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ที่ไม่ได้เลือก โรงพยาบาลเมืองพัทยา และศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้านเมืองพัทยา เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยมีโรงพยาบาลเมืองพัทยาเป็นหน่วยบริการประจำที่รับการส่งต่อ จะต้องจ่ายเงินค่ารักษาเองทุกกรณี