ตำแหน่งงานว่าง | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ร่วมงานกับเรา

Join Us

ประกาศรับสมัครงาน  

ติดต่อสอบถาม :  แผนกอำนวยการบริการ

ส่งข้อมูล (E-mail : hr_pch@hotmail.com) โทร : 038-103900 ต่อ 3333 หรือ 3332  

วันจันทร์ –ศุกร์ เวลา 8.00-14.00 น.

ตำแหน่งงานว่าง

Apply Now

ลำดับ

ตำแหน่ง

อัตรา

คุณสมบัติ

1

พยาบาลวิชาชีพ เฉพาะทาง 
(ER ,จักษุ ,OR ,ICU และ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด) 

(ด่วนมาก)

หลายอัตรา
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการพยาบาล
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
 • ได้รับใบประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองจบหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
  ตามที่สภาการพยาบาลกำหนด
2

พยาบาลวิชาชีพ 

(ด่วนมาก)

หลายอัตรา
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการพยาบาลหรือเทียบเท่า
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
 • มีประสบการณ์ในการทำงานองค์กรสาธารณสุขของรัฐหรือ รพ.เอกชนอย่างน้อย 1 ปี
3

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ( DEN ,IPD ,X-Ray )

(ด่วนมาก)

หลายอัตรา
 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า และผ่านการอบรมหลักสูตร
  การบริบาลหรือเทียบเท่า
 • หรือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงาน
  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ อย่างน้อย 2 ปี
 • หรือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงาน
  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ อย่างน้อย 1 ปี
 • หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสาธารณสุข หรือเทียบเท่า 
4

เจ้าหน้าที่คลังเวชภัณฑ์

1
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ทำงานโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี
5

ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

1
 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ในแผนกกายภาพบำบัด 
  หรือวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
6

เจ้าหน้าที่การเงิน

1
 • จบการศึกษาระดับ  ปวส. ด้านการเงิน การบัญชี การจัดการ การตลาด 
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

สวัสดิการ : ประกันสังคม/ประกันค่ารักษาพยาบาลของเมืองไทยประกันชีวิต/ ยูนิฟอร์ม / ค่าล่วงเวลา / ค่าเบี้ยกันดาร / โบนัสประจำปี

ติดต่อสอบถาม :  แผนกอำนวยการบริการ อาคารสาธารณสุข ชั้น 3
ในวันจันทร์ - ศุกร์ **เว้นวันหยุดราชการ กรอกใบสมัครด้วยตนเองเวลา 8.00-14.00 น.
โทร  038-103900 ต่อ 3333 หรือ 3332 หรือส่งข้อมูล (E-mail : hr_pch@hotmail.com)