ตำแหน่งงานว่าง | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ร่วมงานกับเรา

Join Us

ติดต่อสอบถาม :  แผนกอำนวยการบริการ

ส่งข้อมูล (E-mail : hr_pch@hotmail.com) โทร : 038-103900 ต่อ 1251 

วันจันทร์ –ศุกร์ เวลา 8.00-14.00 น.

ตำแหน่งงานว่าง

Apply Now

ลำดับ

ตำแหน่ง

อัตรา

คุณสมบัติ

1

พยาบาลวิชาชีพคุณภาพ

(ด่วนมาก)

1

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการพยาบาลหรือเทียบเท่า
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2พนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน1
 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลไม่ต่ำกว่า 3 ปี หรือมีอนุญาตขับขี่รถขนส่ง
 • มีประสบการณ์ด้านการอบรมด้าน EMS หรือมีหลักสูตร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
(ด่วนมาก)

1

 • สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีในสายงานคอมพิวเตอร์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MSE / HIM
 • มีประการณ์ ด้านระบบงานโรงพยาบาลหรือบริษัทใหญ่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4เจ้าหน้าที่เวรเปล2
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานบริการมาก่อนจะพิจารณา
5

เจ้าหน้าที่คุณภาพ

(ด่วนมาก)
 

1
 • สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีประการณ์ ด้านงานคุณภาพ หรือผ่านการอบรม ISO, HA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 8
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริบาล
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7หัวหน้าพยาบาล1
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการพยาบาลหรือเทียบเท่า
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
 • มีประสบการณ์เป็นพยาบาลวิชาชีพอย่างน้อย  5  ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานคุณภาพ และตัวชี้วัด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
8หัวหน้าแผนกการเงิน1
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญาตรี สาขาบริหารงานการเงินหรือบัญชี หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในองค์กรสาธารณสุขของรัฐหรือเอกชนอย่างน้อย 3 ปี
9

นักรังสีเทคนิค (Full Time เพศหญิง)

(ด่วนมาก)

2
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต ทางด้านรังสีเทคนิค
 • มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
10เจ้าหน้าที่ควบคุมติดเชื้อ1
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขา สาธารณสุขศาสตร์
 • หากมีประสบการณ์ในงานด้านงานควบคุมติดเชื้อ
11

เภสัชกรจ่ายยา (Full Time)

(ด่วนมาก)

2
 • สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต 
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเภสัชกรรม
12

พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง  (Full Time)   

(ห้องคลอด )

(ด่วนมาก)

1
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการพยาบาลหรือเทียบเท่า
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร สาขาห้องคลอด 1 ปีขึ้นไป
13

พยาบาลวิชาชีพ เฉพาะทาง (ศัลยกรรม Full Time)

(ด่วนมาก)

1
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการพยาบาลหรือเทียบเท่า
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร สาขาศัลยกรรม 1 ปีขึ้นไป
14

พยาบาลวิชาชีพ เฉพาะทาง (ผ่าตัด Full Time)

(ด่วนมาก)

1
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการพยาบาลหรือเทียบเท่า
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
 •  ผ่านการอบรมหลักสูตร สาขาผ่าตัด 6 เดือนขึ้นไป
15

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (Full Time)

(ด่วนมาก)

1
 • สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต 
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมจากแพทยสภา
16

แพทย์เฉพาะทางสูติ-นรีเวช (Full Time) 

(ด่วนมาก)

1
 • สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมจากแพทยสภา
 • ได้รับวุฒิบัตรหรืออนุบัตรแพทย์สาขาเฉพาะทางจากแพทยสภา
17แพทย์แผนไทยหลายอัตรา
 • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร แพทย์แผนไทย หรือเทียบเท่า หรือจบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภทเวชกรรมไทยสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือเทียบเท่า
 • หรือจบการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทย หรือเทียบเท่า
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
18

พยาบาลวิชาชีพ (ทุกแผนก Full Time)

(ด่วนมาก)

2
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการพยาบาลหรือเทียบเท่า
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
19เจ้าหน้าที่เวชสถิติ1
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรเวชสถิติ หรือปริญญาตรีสาขาเวชระเบียน
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในองค์กรสาธารณสุขของรัฐหรือเอกชนอย่างน้อย 1 ปี
20แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรม(Full Time) 

(ด่วนมาก)

1
 • สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมจากแพทยสภา
 • ได้รับวุฒิบัตรหรืออนุบัตรแพทย์สาขาเฉพาะทางจากแพทยสภา
21

พยาบาลวิชาชีพ ทุกแผนก Full Time

(ด่วนมาก)

หลายอัตรา
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการพยาบาลหรือเทียบเท่า
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ  (แผนก IPD /VIP/OR/LR/ICU แม่หลังคลอด)
22หัวหน้าแผนกควบคุมการติดเชื้อ1
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการพยาบาลหรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์เป็นพยาบาลวิชาชีพอย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์เป็นพยาบาลควบคุมติดเชื้ออย่างน้อย 1 ปี
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล

สวัสดิการ : ประกันสังคม/ประกันค่ารักษาพยาบาลของเมืองไทยประกันชีวิต/ ยูนิฟอร์ม / ค่าล่วงเวลา / ค่าเบี้ยกันดาร / โบนัสประจำปี

ติดต่อสอบถาม :  แผนกอำนวยการบริการ อาคารสาธารณสุข ชั้น 1
ในวันจันทร์ - ศุกร์ **เว้นวันหยุดราชการ กรอกใบสมัครด้วยตนเองเวลา 8.00-14.00 น.
โทร  038-103900 ต่อ 1251 หรือส่งข้อมูล (E-mail : hr_pch@hotmail.com)