Apply Now | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

Join Us

ร่วมงานกับเรา

ติดต่อสอบถาม :  แผนกอำนวยการบริหาร  คุณนัชพิมพ์ สิทธิชัย (คุณนุ๊ค)

โทร 038-103900 ต่อ 1129 หรือส่งข้อมูล (E-mail : Jus_nik@hotmail.com)

รับสมัคร ณ ชั้น M ตึกโรงพยาบาลเมืองพัทยา

วันจันทร์ –ศุกร์ เวลา 8.00-14.00 น.

Apply Now

ตำแหน่งงานว่าง

ลำดับ

ตำแหน่ง

อัตรา

คุณสมบัติ

1

พยาบาลรองหัวหน้า
แผนกห้องผ่าตัด
ด่วนมาก

1

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
 • มีประสบการณ์เป็นพยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัด อย่างน้อย 3 ปี

2

พยาบาลวิชาชีพ
(ทุกแผนก Full Time)
Ward ICU LR OR ER

หลายอัตรา

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3

หัวหน้าแผนกควบคุมการติดเชื้อ
(ด่วนมาก)

1

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านพยาบาล
 • มีประสบการณ์เป็นพยาบาลวิชาชีพอย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์เป็นพยาบาลควบคุมติดเชื้ออย่างน้อย 1 ปี
 • ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล

4

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
(ด่วนมาก)

1

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์
 • สามารถใช้โปรแกรม SQL Sever ได้
5ผู้ช่วยเหลือคนไข้
 
หลายอัตรา
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริบาล
 • หรือ จบปริญญาตรี สาขาสาธารณสุข
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
6ผู้ช่วยเลขานุการโครงการ/องค์กรแพทย์1
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงานภายในองค์กรค์ภาครัฐหรือเอกชน อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความถนัดงานด้านติดต่อประสานงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Micorsoft Office ได้ดี
 • รู้ศัพท์ภาษาอังกฤษทางการแพทย์หรือใช้ภาษาอังกฤษได้(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สวัสดิการ : ประกันสังคม/ประกันค่ารักษาพยาบาลของเมืองไทยประกันชีวิต/ ยูนิฟอร์ม / ค่าล่วงเวลา / ค่าเบี้ยกันดาร / โบนัสประจำปี

ติดต่อสอบถาม :  แผนกอำนวยการบริการ อาคารหอพักแพทย์ ชั้น 1
ในวันจันทร์ - ศุกร์ **เว้นวันหยุดราชการ กรอกใบสมัครด้วยตนเองเวลา 8.00-14.00 น.
โทร  038-103900 ต่อ 1251 หรือส่งข้อมูล (E-mail : hr_pch@hotmail.com)