Apply Now | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

Join Us

ร่วมงานกับเรา

ติดต่อสอบถาม :  แผนกอำนวยการบริหาร  คุณนัชพิมพ์ สิทธิชัย (คุณนุ๊ค)

โทร 038-103900 ต่อ 1129 หรือส่งข้อมูล (E-mail : Jus_nik@hotmail.com)

รับสมัคร ณ ชั้น M ตึกโรงพยาบาลเมืองพัทยา

วันจันทร์ –ศุกร์ เวลา 8.00-14.00 น.

Apply Now

ตำแหน่งงานว่าง

ลำดับ

ตำแหน่ง

อัตรา

คุณสมบัติ

1

หัวหน้าแผนกควบคุมการติดเชื้อ 

(ด่วนมาก)

1
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการพยาบาลหรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์เป็นพยาบาลวิชาชีพอย่างน้อย 3 ปี หรือมีประสบการณ์เป็นพยาบาลควบคุมการติดเชื้ออย่างน้อย 1 ปี  (มีหนังสือรับรองการทำงาน)
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
 • ได้รับหนังสือรับรอง/ใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 4 เดือน
2

พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง (ER,จักษุ,OR,ICU,
ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด) 

(ด่วนมาก)

4
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการพยาบาล
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
 • ได้รับใบประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองจบหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางตามที่สภาการพยาบาลกำหนด
3

พยาบาลวิชาชีพ 

5
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการพยาบาลหรือเทียบเท่า
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
 • มีประสบการณ์ในการทำงานองค์กรสาธารณสุขของรัฐหรือรพ.เอกชนอย่างน้อย 1 ปี
4

นักรังสีเทคนิค

(ด่วนมาก)

2
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตทางด้านรังสีเทคนิค 
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี
5

พยาบาลศูนย์คุณภาพ

(ด่วนมาก)

1
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการพยาบาล 
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
 • มีประสบการณ์ในการทำงานองค์กรสาธารณสุขของรัฐหรือรพ.เอกชนอย่างน้อย 1 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านคุณภาพโรงพยาบาล(HA,ISO 9001:2008/2015)
 • มีประสบการณ์ด้านทีมนำทางด้านคลินิก(PCT)และด้านความเสี่ยง(RM)มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6

หัวหน้าแผนกการเงิน

(ด่วนมาก)

1
 • จบการศึกษาระดับปริญยาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี การธนาคาร การจัดการ การตลาด หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินหรือบัญชี ในองค์กรสธารณสุขของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชน อย่างน้อย 3 ปี (มีหนังสือรับรองการทำงาน)
7

เจ้าหน้าที่เวชสถิติ 

(ด่วนมาก)

2
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการพยาบาล
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
 • ได้รับใบประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองจบหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางตามที่สภาการพยาบาลกำหนด
8

ผู้ช่วยเหลือคนไข้

4
 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า และผ่านการอบรมหลักสูตรการบริบาลหรือเทียบเท่า
 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์การทำงานผู้ช่วยเหลือคนไข้อย่างน้อย 2 ปี (มีหนังสือรับรองการทำงาน)
 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีประสบการณ์การทำงานผู้ช่วยเหลือคนไข้อย่างน้อย 1 ปี
 • หรือจบการศึกษาปริญญาตรีด้านสาธารณสุข หรือเทียบเท่า

อัพเดตวันที่ 22/5/63

สวัสดิการ : ประกันสังคม/ประกันค่ารักษาพยาบาลของเมืองไทยประกันชีวิต/ ยูนิฟอร์ม / ค่าล่วงเวลา / ค่าเบี้ยกันดาร / โบนัสประจำปี

ติดต่อสอบถาม :  แผนกอำนวยการบริการ อาคารสาธารณสุข ชั้น 3
ในวันจันทร์ - ศุกร์ **เว้นวันหยุดราชการ กรอกใบสมัครด้วยตนเองเวลา 8.00-14.00 น.
โทร  038-103900 ต่อ 3333 หรือ 3332 หรือส่งข้อมูล (E-mail : hr_pch@hotmail.com)