โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

กิจกรรมของโรงพยาบาล

Hospital Activities

โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

Date : 13 November 2023
โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
โดยแผนกสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและอาคารสถานที่
โรงพยาบาลเมืองพัทยา
 
 
            เนื่องจากปัจจุบันสถิติการเกิดอัคคีภัย มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นตามบ้านเรือน สถานประกอบการ ตึกสูงต่างๆ ในเมืองใหญ่ ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ สาเหตุการเกิดอัคคีภัยมีด้วยกันหลายสาเหตุ ซึ่งพบว่าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทและมองข้ามสิ่งเล็กน้อย เช่น แผนกโภชนบำบัต เพราะต้องประกอบอาหารบริการสำหรับผู้ป่วย หรือเจ้าหน้าที่แผนกควบคุมการติดเชื้อและจ่ายกลาง ที่ต้องเก็บผ้าก๊อส สำสี และอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงต้องมีการทำลายเชื้อโดยการนึ่งด้วยหม้ออบไอน้ำและแก๊สอบทำลายเชื้อ และคลังเวชภัณฑ์/คลังพัสดุ ทำหน้าที่เก็บวัสดุต่างๆเพื่อให้หน่วยงานของโรงพยาบาลเบิก-จ่ายวัสดุ เช่น กระดาษชำระ อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์งานอาคารสถานที่ ผ้าปู ผ้าห่ม สารเคมี เช่น คลอรีน โชดาไฟ Alcohol น้ำยาล้างฟิล์ม ฯลฯ และการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าสาเหตุเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้
 
            ดังนั้น แผนกสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและอาคารสถานที่ จึงได้จัดโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 โดยกำหนดให้บุคลากรทุกท่านในโรงพยาบาลมีส่วนร่วมในกิจกรรม ปลูกฝังให้บุคลากรตระหนักถึงผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากสาเหตุเพียงเล็กน้อยและเพื่อฝึกซ้อมวิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัยตามแผนโดยพร้อมเพรียงกัน
 
สถานที่ดำเนินการถูกแบ่งเป็น 3 กรณี 
1. ภาคทฤษฎี ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข
2. ภาคปฏิบัติ (การระงับอัคคีภัยเบื้องตัน) ณ บริเวณข้างโรงสูบน้ำเสีย ฝั่งศูนย์ปัองกันฝ่ายพลเรือนเมืองพัทยา
3. ภาคจำลองสถานการณ์ ตั้งแต่อาคารหลักโรงพยาบาลจนถึงจุดรวมพล 1 และ 2
 
 
ระยะเวลาในการดำเนินการ
รุ่นที่ 1 วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2566
ภาคทฤษฎี เวลา 09.00 - 11.00 น.
ภาคปฏิบัติ เวลา 11.00 - 12.00 น.
 
   
 
   
 
 
 
 
รุ่นที่ 2 วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2566
ภาคทฤษฎี เวลา 13.00 - 15.00 น.
ภาคปฏิบัติ เวลา 15.00 - 16.00 น.
 
 
   
 
 
   
 
 
 
รุ่นที่ 3 วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566
ภาคทฤษฎี เวลา 09.00 - 11.00 น.
ภาคปฏิบัติ เวลา 11.00 - 12.00 น.
 
   
 
 
  
 
 
 
รุ่นที่ 3 วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566
ภาคทฤษฎี เวลา 13.00 - 15.00 น.
ภาคปฏิบัติ เวลา 15.00 - 16.00 น.
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
 
วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2566
ซ้อมเผนอพยพหนีไฟ (จำลองสถานการณ์เกิดเหตุจริงที่แผนกผู้ป่วยวิกฤต)
เวลา 14.00 - 17.00 น.