โครงการหมอถึงบ้านโรงพยาบาลเมืองพัทยา ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 25 มกราคม 2560 | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

กิจกรรมของโรงพยาบาล

Hospital Activities

โครงการหมอถึงบ้านโรงพยาบาลเมืองพัทยา ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 25 มกราคม 2560

Date : 1 February 2017

ประมวลภาพบรรยากาศ กิจกรรม “โครงการหมอถึงบ้าน โรงพยาบาลเมืองพัทยา”
“เพราะทุกชีวิตมีคุณค่า” ทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลเมืองพัทยา ได้ออกให้บริการสาธารณสุขเชิงรุกแก่ประชาชนในชุมชนที่อยู่ห่างไกลสถานพยาบาล ให้สามารถเข้าถึงและได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก และผู้ด้อยโอกาส

โดยได้จัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันที่  25 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ บริเวณที่ทำการศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชนกระทิงลาย (ซอยสุขุมวิท-พัทยา 4) ภายในงานมีการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและเฝ้าระวังโรค บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ตรวจรักษาโรคทั่วไป โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน ตรวจคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพต่อกลุ่มโรค  ไม่ติดต่อเรื้อรัง  และบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น
โรงพยาบาลเมืองพัทยา ขอขอบคุณ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วย