เฝ้าระวัง“ไข้หวัดนก”แนวชายแดน | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

บทความเรื่องสุขภาพ

Health Article

เฝ้าระวัง“ไข้หวัดนก”แนวชายแดน

Date : 6 February 2017

ข้อมูลจาก : เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข
pixabay.com

“กรมควบคุมโรค” ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกต่อเนื่อง โดยเฉพาะตามแนวชายแดน โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังทั้งในสัตว์และคนอย่างใกล้ชิด แนะผู้เดินทางไปต่างประเทศหลีกเลี่ยงสัมผัสสัตว์ปีก หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยนํ้าและสบู่ ที่สำคัญไม่นำซากสัตว์ปีกที่ป่วยตายมารับประทาน หากพบให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทันที

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวว่าในประเทศกัมพูชามีการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N1 และมีการกำจัดไก่จำนวนหนึ่งตามมาตรการป้องกันโรค นั้น  ในส่วนของประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้เตรียมการป้องกันควบคุมโรคอย่างเต็มที่ โดยดำเนินการและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าระวังทั้งในสัตว์ปีกเลี้ยง นกในธรรมชาติ และในคนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะในบริเวณแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยไม่มีรายงานการติดเชื้อโรคไข้หวัดนกในคน ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน แต่กระทรวงสาธารณสุข ยังคงเร่งรัดดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการร่วมกับกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเน้นการประสานความร่วมมือแบบบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับในพื้นที่ เพื่อดูแลความปลอดภัยและส่งเสริมความตระหนักในการป้องกันตนเองของประชาชน

นายแพทย์เจษฎา กล่าวต่อไปว่า ประเทศไทยยังมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้หวัดนก เนื่องจากมีโอกาสที่โรคจะแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทยผ่านทางการเคลื่อนย้ายสัตว์และการเดินทางของประชาชนบริเวณแนวชายแดน ซึ่งประเทศไทยยังคงเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงโรคในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มสัตว์ปีกที่อยู่ตามชายแดนติดกับประเทศที่มีการระบาด และตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิตที่มีการเลี้ยงสัตว์ปีกหลายชนิดไว้รวมกัน เช่น เป็ด ไก่ นกพิราบ และห่าน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่ากลุ่มอื่น

อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขอแนะนำประชาชนในการป้องกันโรคไข้หวัดนกดังนี้

1.สำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ ขณะนี้ทางองค์การอนามัยโลก (WHO) ไม่ได้ห้ามการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด แต่ขอให้ระมัดระวัง หลีกเลี่ยงสัมผัสสัตว์ปีก ไม่ไปฟาร์มสัตว์ปีกหรือตลาดสดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต หมั่นล้างมือบ่อยๆ หากมีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ให้รีบไปพบแพทย์ พร้อมแจ้งประวัติการสัมผัสสัตว์ปีก

2.ประชาชนทั่วไปขอให้ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ ก่อนและหลังปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังจากดูแลสัตว์หรือหลังการดูแลผู้ป่วย

3.ปิดปากและจมูกเวลาไอด้วยหน้ากากป้องกันโรค ผ้าเช็ดหน้าหรือแขนเสื้อ

4.สามารถรับประทานไก่เป็ดได้อย่างปลอดภัย แต่ต้องระมัดระวังการชำแหละ และต้องปรุงให้สุก สำหรับสัตว์ปีกที่ป่วยหรือป่วยตายไม่ควรนำมารับประทาน

5.หากไปตลาดสด ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกที่มีชีวิต รวมทั้งอุปกรณ์ที่บรรจุสัตว์ หากพบซากสัตว์ปีกให้แจ้ง อสม. ทันที และหากมีสัตว์ปีกตายผิดปกติ ให้รายงานเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที เพื่อจำกัดการแพร่ระบาดระบาดของโรคโดยเร็วที่สุด และทำลายซากสัตว์ปีกอย่างถูกวิธี

6.หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย และมีประวัติสัมผัสกับสัตว์ปีกให้สวมหน้ากากป้องกันโรค แล้วรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว