ประกาศปรับปรุงค่าบริการทันตกรรมและค่าบริการรังสีวิทยา | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ข่าว ประกาศ เรื่องแจ้ง

News & Announcement

ประกาศปรับปรุงค่าบริการทันตกรรมและค่าบริการรังสีวิทยา

Date : 22 December 2020

ประกาศโรงพยาบาลเมืองพัทยา

เรื่อง ปรังปรุงอัตราค่าบริการทันตกรรมและรังสีวิทยา พ.ศ.2564

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ก.ค.0416.2/ว.422  และประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุข พ.ศ 2562 

ได้มีการแจ้งปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุข ให้มีความเหมาะสม และครอบคลุมการรักษาที่จำเป็นมากขึ้น 

ดังนั้นโรงพยาบาลเมืองพัทยา จึงปรับปรุงราคาค่าบริการที่มีอยู่เดิมให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว

โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.2564  เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดเอกสาร :

อัตราค่าบริการรังสีวิทยา ที่ กค.0416.2/ว.422